Parkovací dům u krajského úřadu

 

Parkovací dům
Parkovací dům - Perspektiva

 

PARKOVACÍ DŮM U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Místo: Ostrava, Česká Republika
Typ: studie, soutěž
Velikost: Plocha řešeného území: ca. 10000m2, HPP: 20943m2 
Tým: COLLARCH & Apropos Architects

 

Kontext a Koncept

Parkovací dům je navržen v rázu a měřítku okolní zástavby, která je charakteristická výraznými solitérními objekty podél městské třídy 28. října. Dům je na parcele usazen jako solitér v těžišti řešeného území s dostatečnými odstupy vůči svým sousedům po stranách a s respektem vůči obytné zástavbě na jihu území.

Koncept budovy je postaven na principu parkovací rampy – nejefektivnějšího využití vnitřních prostor domu k parkování. V podlouhlém směru jsou navrženy mírné rampy se sklonem ca. 3.5% na kterých jsou umístěna příčná parkovací stání. Systém protilehlých ramp je vyšroubován kolem vnitřního přímého schodiště až do prostoru střešní krajiny.

Obchodní parter

V úrovni sníženého 2.NP jsou směrem do ulice 28. října orientovány komerční pronajímatelné prostory, které je v případě potřeby možné s vynaložením minimálních nákladů přestavět zpět na parkovací stání.

Od rušné komunikace je parter oddělen parkovou úpravou. Nové chodníky logicky propojují novostavbu s okolními budovami a tramvajovou zastávkou. V blízkosti obchodního parteru a v rámci navrženého mobiliáře budou před parkovacím domem instalovány venkovní stojany pro kola, chodníky budou doplněny o cyklotrasy.

 

Parkovací dům
Parkovací dům - Perspektiva
Parkovací dům
Interiér parkovacího domu - Perspektiva

 

Střešní krajina

Dvojice venkovních schodišť propojuje parter s veřejně přístupnou střešní krajinou upravenou k aktivní rekreaci všech věkových skupin obyvatel. Schodiště propojující střešní krajinu s terénem jsou orientována vůči sobě protijdoucím směrem. Díky tomu je střecha optimálně přístupná jak pro návštěvníky rušné ulice 28. října, tak pro obyvatele rezidenční čtvrti situované na jih od parkovacího domu.

Díky sklonu ramp a navržené výšce budovy se ze střešní krajiny nabízí výhled jak na historickou část Ostravy - vysoké pece Dolních Vítkovic na horizontu jižním směrem,

tak na plánovanou dostavbu koncertní síně v ulici 28.října. Toto vizuální spojení starého s novým nabádá k možnému využití multifunkční plochy s tribunou jako alternativní scény k nejrůznějším krátkodobým akcím typu menších koncertů v rámci Colours of Ostrava, letního kina či divadelních představení.

Plocha střechy je přístupná automobilem vnitřkem parkovacího domu, což umožňuje snadnou údržbu parkové zóny i případnou instalaci hudebně-divadelní scény. Dvojice výtahů zajišťuje bezbariérové spojení střechy se zbytkem budovy.

 

Parkovací dům
Parkovací dům - Perspektiva
Parkovací dům
Parkovací dům - Perspektiva

 

Nosný konstrukční systém a fasáda

Objekt je tvořen systémem železobetonových sloupů a ocelových nosníků HEB nesoucích prefabrikované železobetonové stropní panely. Stropní desky jsou po obvodu budovy ukončeny obvodovým pohledovým železobetonovým věncem.

Fasádní systém objektu je tvořen vertikálními slunolamy, chránícími spolu s přesahem obvodového věnce vnitřní prostory proti povětrnostním podmínkám a slunci. Nosná část slunolamu (subtilní sloupek) je zároveň nosným obvodovým systémem objektu.

Na nosných ocelových profilech jsou připevněných ocelové desky. Oboje vyrobené z povětrnostně a korozi odolné patinující oceli, svou barvou a texturou odkazující k historickému dědictví Ostravy. Fasádní prvky jsou identické, sestavené z běžně vyráběných průmyslových produktů. Po celém obvodu domu jsou natočeny vždy stejným směrem podle severo-jižní osy. To, kromě ozvláštnění fasády, zajišťuje též potřebné stínění parkovacích míst na západní a východní straně a naopak větší prostupnost ze severu a jihu. Profily jsou ukotveny do železobetonových pohledových věnců jednotlivých podlaží, jež se propisují na fasádu. Systém šikmých a rovných ploch parkovacího domu je tak čitelný i z okolí budovy.

 

Parkovací dům
Parkovací dům - 2nP
Parkovací dům
parkovací dům - detail

 

Materializace

Navržené konstrukčně materiálové řešení vychází z užití kvalitních trvanlivých materiálů, které jsou charakteristické svou ušlechtilostí – pohledový beton a patinující ocel – a zároveň odkazují na historické a industriální dědictví Ostravy. Navržené materiálové řešení zároveň využívá absence povinnosti objekt tepelně izolovat a jednotlivé prvky mohou být výrazně subtilní, což podtrhuje eleganci návrhu.

Vzduchotechnika a odvětrání garáží

Objekt je z naprosté většiny díky otevřené fasádě provětráván přirozeně. Podzemní podlaží je odvětráno pomocí anglických dvorků po obvodu objektu, zakrytých pororoštem. Tyto dvorky jsou umisťovány do poloh pod exteriérová schodiště, což eliminuje povětrnostní vlivy a negativní působení anglických dvorků v parteru parku. Nucené odvětrání na principu čidla spalin je v 1.PP umístěno jako podpora přirozenému větrání a odvádí vzduch rovněž do anglických dvorků.

 

 

Parkovací dům
Parkovací dům - Situace a střešní krajina